Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości 

Przepisy BHP

PRZEPISY BHP OBOWI?ZUJ?CE KA?DEGO STRA?AKA PODCZAS AKCJI!

Podstawowe zasady bezpiecze?stwa i higieny pracy podczas dzia?a? ratowniczo - ga?niczych.

 

Prowadzenie akcji ratowniczych przy jak najmniejszym nara?eniu jej uczestników stanowi najtrudniejsz? dziedzin? bezpiecze?stwa i higieny pracy w po?arnictwie. Wieloletnie i ró?norodne do?wiadczenia wykaza?y, ?e istniej? jednak sposoby post?powania i metody pracy, które pozwa1aj? powa?nie ograniczy? zagro?enie i zapewni? zarazem prawid?owe wykonanie zada? interwencyjnych.

Zachowanie si? stra?aka podczas alarmu.

 

* Od momentu og?oszenia alarmu do wyjazdu samochodu po?arniczego ze stra?nicy (remizy), mog? si? zdarzy? niebezpieczne wypadki spowodowane cz?sto zaniedbaniem lub lekcewa?eniem przepisów. Wielu niebezpiecze?stw mo?na unikn?? stosuj?c poni?sze zasady: Teren wokó? stra?nicy, a szczególnie przy bramach wyjazdowych, wej?ciach powinien by? utwardzony, równy i niezatarasowany. W okresie zimowym od?nie?ony i posypany piaskiem.

* Wieczorem i w nocy stra?ak, który pierwszy przyby? na alarm do remizy, powinien niezw?ocznie w??czy? o?wietlenie zewn?trzne.

* Stra?ak otwieraj?cy bramy wyjazdowe powinien je zabezpieczy? przed samoistnym zamkni?ciem.

* Nie nale?y w ?adnym wypadku ustawia? si? przed lub za samochodem po?arniczym lub innym ?rodkiem transportowym. Stra?acy zg?aszaj?cy si? alarmowo powinni zajmowa? swoje pozycje wzd?u? boków pojazdu po?arniczego.

* Odzie? ochronna oraz uzbrojenie osobiste (?rodki ochrony indywidualnej) powinny znajdowa? si? w ustalonych miejscach, np. na wieszakach, rega?ach lub u?o?one w kabinie za?ogi.

* Pierwsz? czynno?ci? stra?aka po przybyciu do stra?nicy jest w?o?enie indywidualnych ?rodków ochrony.

* W gara?u lub pomieszczeniu na sprz?t nale?y bezwzgl?dnie przestrzega? zakazu u?ywania ognia otwartego lub palenia tytoniu.

* Przed zaj?ciem miejsca w samochodzie po?arniczym lub przystosowanym do tego celu innym poje?dzie, do obowi?zków stra?aków, pe?ni?cych poszczególne funkcje w sekcji, nale?y sprawdzenie komp1etno?ci sprz?tu i jego zabezpieczenie w czasie transportu.

* Sprz?t, nieprzewidziany normatywami, nie mo?e znajdowa? si? w kabinie za?ogi.

 

Zaj?cie miejsc w ?rodkach transportu.

 

* W ?adnym wypadku nie mo?na dopu?ci? do tego, aby w sk?adzie sekcji znale?li si? cz?onkowie m?odzie?owych i kobiecych dru?yn po?arniczych lub osoby przypadkowe.

* W kabinie za?ogi nie mo?e znajdowa? si? wi?cej osób ni? jest w niej miejsc sta?ych.

* W kabinie kierowcy mo?e znajdowa? si? wy??cznie kierowca i dowódca sekcji.

* Je?eli warunki lokalowe stra?nicy uniemo?liwiaj? bezpieczne zaj?cie miejsc w pojazdach, czynno?? t? nale?y wykona? poza budynkiem stra?nicy, w miejscu zapewniaj?cym bezpiecze?stwo.

* Zaj?cie miejsc odbywa si? w kolejno?ci ustalonej regulaminem sekcji, w przypadku jego nieopracowania stra?acy zajmuj?cy ?rodkowe miejsca w kabinie wsiadaj? jako pierwsi, a na ko?cu ci, którzy maj? miejsca przy drzwiach.

* Dowódca pierwszej roty odpowiedzialny jest za w?a?ciwe zachowanie si? stra?aków w kabinie za?ogi. Po stwierdzeniu normatywnej ilo?ci stra?aków w kabinie i stwierdzeniu zamkni?cia drzwi, melduje dowódcy gotowo?? do odjazdu.

* Jako ostatni zajmuje miejsce dowódca sekcji, który wydaje rozkaz Wyjazdu kierowcy, po upewnieniu si?, ?e wszystkie drzwi pojazdu s? zamkni?te i otrzyma potwierdzenie dowódcy I roty o gotowo?ci za?ogi do wyjazdu.

 

Zachowanie si? stra?aków w czasie jazdy do zdarzenia.

 

* W czasie jazdy nie wolno: wskakiwa? lub wyskakiwa? z pojazdu

* sta? na stopniach, b?otnikach lub na dachu pojazdu (zbiorniku wody)

* otwiera? drzwi kabiny

* wychyla? si? przez okna kabin

* pali? tyto?

* rozmawia? z kierowc?

* wychyla? si? z luku do dzia?ka wodnego

* opuszcza? kabin? za?ogi bez wyra?nego rozkazu dowódcy sekcji.

 

Kierowca korzysta z uprawnie? przys?uguj?cych pojazdom uprzywilejowanym z tym, ?e szybko?? pojazdu powinna gwarantowa? pe?ne bezpiecze?stwo ludzi i sprz?tu, niedopuszczalnym jest ponaglanie kierowcy do zwi?kszenia pr?dko?ci jazdy, natomiast zmniejszenie jej w razie lekcewa?enia niebezpiecze?stwa przez kierowc? jest obowi?zkiem dowódcy. W drodze powrotnej, z akcji, kierowc? obowi?zuj? wszystkie przepisy wynikaj?ce z "Prawa o ruchu drogowym".

 

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy stra?aków podczas akcji ga?niczej.

 

W czasie trwania akcji ga?niczej podstawowym zadaniem jest osi?gni?cie celu taktycznego przy maksymalnie zachowanym bezpiecze?stwie stra?aków.

 

* Stosowa? obuwie i sprz?t ochronny oraz wykorzystywa? zas?ony naturalne i sztuczne w celu zmniejszenia oddzia?ywania wysokiej temperatury i p?omieni

* Unika? prowadzenia linii w??owych w sposób utrudniaj?cy poruszanie si? po drogach, doj?ciach do stanowisk ga?niczych. Pionowo prowadzone linie w??owe nale?y zabezpieczy? w sposób uniemo?liwiaj?cy ich przemieszczanie i zsuwanie si?:

o wzd?u? ulic i dróg w??e nale?y uk?ada? na ich skraju (przy kraw??nikach, poboczu)

o na klatkach schodowych przy ?cianie klatek lub pionowa w przestrzeni pomi?dzy biegami schodów

o linia w??owa u?o?ona w poprzek drogi, ulicy musi by? zabezpieczona mostkami przejazdowymi, a u?ytkownicy drogi musz?, by? ostrzegani o powsta?ym zagro?eniu (oznakowanie drogi, kierowanie ruchem)

o lini? ga?nicz? po drabinie nale?y prowadzi? w ?rodku rozstawu bocznic drabiny z jednoczesnym jej zabezpieczeniem przed zsuni?ciem i odci??eniem r?k pr?downika

o unika? wnoszenia odcinków w??y na wy?sze kondygnacje, je?eli istnieje mo?1iwo?? wci?gni?cia linii w??owej przy u?yciu linek

o budowa i prowadzenie linii w??owych winna odbywa? si? na ?sucho?

o po??czenia odcinków w??y ??cznikami z nasadami i armatur? wodno - pianow? nale?y wykona? dok?adnie w sposób uniemo?liwiaj?cy ich roz??czenie

* Stojaki i klucze hydrantowe nale?y oznakowa? uko?nymi bia?o - czerwonymi pasami. W porze nocnej u?ytkowane studzienki hydrantowe nale?y dodatkowo oznakowa? pulsuj?cym pomara?czowym ?wiat?em

* Podstawowe zasady bezpiecznej pracy pr?downika:

o nie wolno nape?nia? linii ga?niczej wod? bez wyra?nego polecenia lub sygnalizacji pr?downika

o zabrania si? gwa?townie zamyka? i otwiera? dop?yw wady do linii w??owych

o zabronione jest gwa?towne zwi?kszanie ci?nienia wody w liniach w??owych

o podaj?c ?rodki ga?nicze nale?y pami?ta? o ich w?a?ciwo?ciach fizykochemicznych, zaletach i przeciwwskazaniach podczas gaszenia ró?nych materia?ów palnych

o operuj?c pr?dami wody nale?y zwraca? baczn? uwag? na innych uczestników akcji ga?niczej znajduj?cych si? w ich zasi?gu

o kierowa? pr?dy wody w ten sposób, aby nie dopu?ci? do zniszczenia lub zawalenia os?abionych przez ogie? elementów konstrukcji budynku.

Wykonuj?c zadania ratowniczo - ga?nicze na wysoko?ci nale?y stosowa? poni?sze zasady:

o pr?downik powinien zabezpieczy? si? za pomoc? zatrza?nika, a lini? ga?nicz? przy u?yciu podpinki

o na drabiny, podno?niki nie wolno wchodzi? bez uzbrojenia osobistego

o gdy nie wyst?puje bezpo?rednie oddzia?ywanie temperatury, dymu drabin? nale?y opiera? tak, aby co najmniej dwa szczeble wystawa?y ponad kraw?d?, np. dachu, parapetu okna

o podczas wykonywania zada? w z?ych warunkach atmosferycznych, w miejscach oblodzonych, mokrych i stromych nale?y stosowa? wszelkie dost?pne sposoby zabezpiecze?, których podstawowym elementem powinny by? szelki ratownicze

o wszystkie przedmioty i materia?y uniemo?liwiaj?ce wej?cie, np. przez okno do pomieszczenia, nale?y wsuwa? do jego wn?trza, zachowuj?c szczególn? ostro?no?? przy wybijaniu szyb.

* Ka?da osoba pracuj?ca w strefie zadymionej powinna by? wyposa?ona w sprawnie dzia?aj?cy sprz?t o?wietleniowy

* Stra?acy, wykonuj?cy zadania w pomieszczeniach zadymionych piwnic, kana?ów, studni i innych o skomplikowanym uk?adzie komunikacyjnym, powinni mie? zapewnion? gwarancj? niezw?ocznej pomocy

* Przerwanie pracy i wyj?cie roty (patrolu) ze strefy gazów toksycznych, zadymienia poza decyzj? dowódcy mo?e nast?pi? w szczególno?ci, w razie:

o wyst?pienia z?ego samopoczucia uczestników akcji

o stwierdzenia uszkodze? izolacyjnego sprz?tu ochrony dróg oddechowych

o naruszenia rezerwy tlenu lub powietrza niezb?dnego na czas powrotu

* Gdy sytuacja nie pozwala na zw?ok? ze wzgl?du na konieczno?? ratowania ludzi albo mo?liwo?? gwa?townego rozprzestrzeniania si? po?aru, a st??anie dymów, gazów jest nieznaczne, dopuszcza si? wprowadzenie do pomieszcze? zadymionych osób niezabezpieczonych izolacyjnym sprz?tem ochrony dróg oddechowych. W okoliczno?ciach tych nale?y:

o oddymi? i przewietrzy? pomieszczenia

o posuwa? si? w pozycji schylonej ku pod?odze, je?li dym unosi si? ku górze

* W przypadku, gdy nie uda?o si? wy??czy? dop?ywu energii elektrycznej, nale?y przyj?? zasad?, ?e:

o ka?de urz?dzenie i instalacja elektryczna, w tym ka?dy przewód lub kabel mog? znajdowa? si? pod napi?ciem

o urz?dze? elektrycznych, instalacji nie wolno dotyka?, usuwa?, zrywa?. Mo?e to nast?pi? z zachowaniem przepisów o post?powaniu z urz?dzeniami elektrycznymi pod napi?ciem

 

Nale?y pami?ta?, ?e niedocenienie lub lekcewa?enie ?róde? zagro?e?, braki w taktycznym i operacyjnym wyszkoleniu, brawura obni?aj? efektywno?? dzia?a? i zmniejszaj? bezpiecze?stwo ludzi.