Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości 

?w. Florian

?w. FLORIAN

 

Wg. "?ywotów ?wi?tych" ?w. Florian ?y? w ko?cu III wieku w prowincji Ufer Noricum [Austria] za panowania cesarzy Dioklecjana [245 - 316 n.e.] i Maksymiliana [235 - 238 n.e.]. Urodzi? si? oko?o 190 roku w Dolnej Austrii. W m?odo?ci po?wi?ci? si? s?u?bie wojskowej i doszed? do stopnia dowódcy oddzia?u. W tym czasie bardzo dr?czono i prze?ladowano chrze?cijan. Szczególnym okrucie?stwem wykazywa? si? namiestnik norycki Akvilinus, który w ogrodzie Laureakum uwi?zi? 40 chrze?cijan. Im to z pomoc pospieszy? ?w. Florian. Postanowi? doda? otuchy chrze?cijanom i udowodni?, ?e za t? wiar? nale?y po?wi?ci? wszystko, nawet w?asne ?ycie. Wówczas nie do pomy?lenia by?o, aby dowódca oddzia?u, wysoko ceniony ?o?nierz móg? by? wyznawcš religii chrze?cija?skiej i stawia? opór rozkazom cesarskim. Poczštkowo Akvilinus stara? si? odwie?? Floriana od wyznawania chrze?cija?stwa i zmusi? go do z?o?enia ofiary bogom poga?skim. Kiedy Florian odmówi? zosta? skatowany do nieprzytomno?ci, a kiedy i to nie pomog?o kazano go biczowa?, a potem ostrymi, zakrzywionymi ?elaznymi kolcami szarpano jego cia?o. Florian znosi? te katusze m??nie, pozosta? wierny swojej wierze, ca?y czas modlšc si?. Nast?pnie przywišzano mu m?y?ski kamie? do szyi i zrzucono z mostu do rzeki Enns - sta?o si? to 4 maja 230 roku. I oto kat, który stršci? Floriana do rzeki nagle o?lep?, a wzburzona rzeka umie?ci?a zw?oki m?czennika na wystajšcym kamieniu nadbrze?nym, gdzie os?ania? go skrzyd?ami rozpi?tymi w kszta?cie krzy?a olbrzymi orze?.

Patron stra?aków, kupców b?awatnych, piwowarów, kominiarzy,
chroni od kl?sk: ognia, wojny, powodzi, nieurodzaju i burzy