Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości 

Dystynkcje

 
DYSTYNKCJE CZ?ONKÓW OSP, ZARZ?DU OSP I KOMISJI REWIZYJNEJ


Stra?ak


Starszy stra?ak


Dowódca roty


Pomocnik dowódcy sekcji


Dowódca sekcji


Pomocnik dowódcy
plutonu


Dowódca plutonu


Cz?onek zarz?du


Cz?onek komisji
rewizyjnej


Zast?pca naczelnika


Wiceprezes
Naczelnik


Przewodnicz?cy
komisji rewizyjnej

 


Prezes

 

 

DYSTYNKCJE CZ?ONKÓW ZARZ?DU ODDZIA?U GMINNEGO ZWI?ZKU OSP RP, GMINNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWI?ZKU OSP RP


Cz?onek zarz?du


Cz?onek komisji
rewizyjnej


Cz?onek prezydium
zarz?du


Wiceprezes zarz?du -
Komendant gminny


Przewodnicz?cy komisji
rewizyjnej


Prezes

 


Kapelan gminny

 

 

DYSTYNKCJE CZ?ONKÓW ZARZ?DU ODDZIA?U POWIATOWEGO ZWI?ZKU OSP RP, POWIATOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWI?ZKU OSP RP


Cz?onek zarz?du


Cz?onek powiatowej
komisji rewizyjnej


Cz?onek prezydium
zarz?du powiatowego


Wiceprzewodnicz?cy powiatowej
komisji rewizyjnej


Przewodnicz?cy powiatowej
komisji rewizyjnej


Wiceprezes
zarz?du powiatowego


Prezes
zarz?du powiatowego


Kapelan powiatowy

 
 

 

DYSTYNKCJE CZ?ONKÓW ZARZ?DU ODDZIA?U WOJEWÓDZKIEGO ZWI?ZKU OSP RP, WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWI?ZKU OSP RP
I WOJEWÓDZKIEGO S?DU HONOROWEGO ZWI?ZKU OSP RP


Cz?onek zarz?du


Cz?onek wojewódzkiej
komisji rewizyjnej


Cz?onek wojewódzkiego
s?du honorowego


Cz?onek prezydium
zarz?du wojewódzkiego


Wiceprzewodnicz?cy wojewódzkiej
komisji rewizyjnej


Wiceprzewodnicz?cy wojewódzkiego s?du honorowego


Przewodnicz?cy wojewódzkiej
komisji rewizyjnej


Przewodnicz?cy wojewódzkiego s?du honorowego


Wiceprezes
zarz?du wojewódzkiego


Prezes
zarz?du wojewódzkiego


Kapelan wojewódzki

 
 

 

DYSTYNKCJE CZ?ONKÓW ZARZ?DU ODDZIA?U G?ÓWNEGO ZWI?ZKU OSP RP, G?ÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWI?ZKU OSP RP
I G?ÓWNEGO S?DU HONOROWEGO ZWI?ZKU OSP RP


Cz?onek zarz?du


Cz?onek g?ównej
komisji rewizyjnej


Cz?onek g?ównego
s?du honorowego


Cz?onek prezydium
zarz?du g?ównego


Wiceprzewodnicz?cy g?ównej
komisji rewizyjnej


Wiceprzewodnicz?cy g?ównego s?du honorowego


Przewodnicz?cy g?ównej
komisji rewizyjnej


Przewodnicz?cy g?ównego s?du honorowego


Wiceprezes
zarz?du g?ównego


Prezes
zarz?du g?ównego


Kapelan krajowy