Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 

Rodzaje Ga?nic

Oznaczenia literowe ?rodków ga?niczych stosowane w Europie:

 • A - do gaszenia po?arów cia? sta?ych, które pal?c si? nie tylko powoduj? p?omie? ale tak?e ulegaj? roz?arzeniu np. drewna, papieru, gumy,
 • B - do gaszenia po?arów cieczy i cia? sta?ych, które pal?c si? ulegaj? stopieniu np. benzyny, polietylenu, smo?y,
 • C - do gaszenia po?arów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,
 • D - do gaszenia po?arów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,
 • F - do gaszenia po?arów ?atwopalnych ?rodków gotuj?cych (oleje ro?linne, t?uszcze zwierz?ce).

Ze wzgl?du na rodzaj ?rodka ga?niczego dzieli si? ga?nice na:

 • wodne - sch?adzaj?ce p?on?c? materia?y przy pomocy wody.
 • proszkowe - gasz?ce po?ary ABC z czynnikiem ga?niczym w postaci proszków fosforanowych oraz gasz?ce po?ary BC z czynnikiem ga?niczym na bazie proszków w?glanowych; ga?nice proszkowe pomimo du?ej skuteczno?ci dzia?ania powoduj? du?e straty w mieniu (zabrudzenia b?d?ce wynikiem reakcji chemicznych niejednokrotnie eliminuj? z dalszego u?ytku ugaszone mienie - w szczególno?ci sprz?t elektroniczny) obecnie wszystkie znajduj?ce si? na rynku proszki pozwalaj? na gaszenie po?arów urz?dze? elektrycznych znajduj?cych si? pod napi?ciem do 1000V pod warunkiem zachowania odleg?o?ci 1m od gaszonego sprz?tu.
 • czyste ?rodki ga?nicze - w zale?no?ci od u?ytego ?rodka ga?niczego umo?liwiaj? gaszenie po?arów typu AB, BC lub BCF. W przeciwie?stwie do ga?nic pianowych i proszkowych nie pozostawiaj? ?ladów na gaszonej powierzchni, oraz nie powoduj? uszkodze? chemicznych. Kolejn? ich zalet? jest to i? w przeciwie?stwie do ga?nic ?niegowych nie powoduj? szoku termicznego gaszonych urz?dze? i nie wypieraj? tlenu z pomieszcze?. Popularnym ?rodkiem ga?niczym tego typu by? halon, który obecnie zosta? wycofany z u?ytkowania ze wzgl?du na jego szkodliwy wp?yw na warstw? ozonow?.
 • ?niegowe - gasz? po?ary typu BC oraz urz?dzenia pod napi?ciem. Nie powoduj? one uszkodze? chemicznych ani nie zanieczyszczaj? gaszonego mienia. Mog? jednak powodowa? uszkodzenia wywo?uj?c szok termiczny gaszonych urz?dze?. Kolejn? ich wad? jest to i? w gaszonym pomieszczeniu podwy?szaj? st??enie dwutlenku w?gla, który w st??eniu powy?ej 5% jest szkodliwy dla cz?owieka.
 • pianowe - AB

i wycofane ju? z u?ycia:

 • tetrowe - BC

Ze wzgl?du na sposób magazynowania czynnika roboczego (gazu nap?dowego) wyró?niamy ga?nice

 • pod sta?ym ci?nieniem - X
 • z dodatkowym zbiornikiem (zawieraj?cym gaz nap?dowy) - Z

Dodatkowo wyró?nia si? ga?nice, w których ?rodek ga?niczy jest magazynowany razem z gazem nap?dowym w tym samym zbiorniku - G

Okre?lono tak?e minimalny czas dzia?ania ga?nicy w zale?no?ci od stopnia nape?nienia i wielko?ci:

 • do 3 [kg/dm3] → 6 [s]
 • 3-6 → 9
 • 6-10 → 12
 • pow 10 → 15