Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 

Przykazania Stra?aka

 
10 PRZYKAZA? STRA?AKA
(na podstawie "Stra?aka" z 1901 roku)
 
1. Nie wyobra?aj sobie, ?e samo przywdzianie munduru stra?ackiego czyni ci? ju? stra?akiem, albowiem je?li paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz swoje obowi?zki, jeste? jak wilk w owczej skórze.

2. B?d? zawsze trze?wy. Trze?wo?? jest podstaw? wszystkich cnót, jakie prawego stra?aka zdobi? powinny.

3. B?d? czujny - czujny jak kogut w nocy, jak orze? w dzie?. Zawsze gotów b?d? na ratunek. ?pij jak zaj?c, a b?d? m??ny jak lew.

4. B?d? odwa?ny, ale i rozwa?ny. Nie nara?aj ?ycia i zdrowia tam, gdzie osi?gn?? si? nic nie da, lub gdzie oczywiste niebezpiecze?stwo ?yciu zagra?a. Nie czy? brawury dla popisu, lecz wszystko czy? co ka?e obowi?zek, co ka?? prze?o?eni, co wymaga dobrego dzie?a, któremu s?u?ysz.

5. B?dziesz pos?uszny prze?o?onym swoim. Stra?ak to ?o?nierz armii dobrego dzie?a i jak ?o?nierz winien w rzeczach s?u?by wyrzec si? w?asnej woli.

6. Przestrzegaj porz?dku. Przys?owie g?osi: "Porz?dek jest dusz? ?wiata". Bez porz?dku ani pa?stwo, ani dom osta? si? nie mo?e.

7. B?d? dumny z tego, ?e nale?ysz do towarzystwa po?arniczego, ?e nale?ysz do niezliczonej rzeszy bojowników walcz?cych pod sztandarem najczystszej mi?o?ci bli?niego.

8. B?dziesz towarzyszem dobrym. Przepi?kne has?o stra?ackie: "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" uczy, jakiego rodzaju ma by? kole?e?stwo w dru?ynach stra?ackich.

9. B?dziesz spe?nia? obowi?zki swoje z ochot?. Jeste? ochotnikiem, wi?c nie czy? jak najemnik, który rad wykr?ca si? od roboty.

10. B?dziesz si? stara? o zabezpieczenie losu swojej rodziny na wypadek twojej ?mierci lub kalectwa.