Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 

Grupy pozarow

 

GRUPY PO?ARÓW

Spalaniu ulegaj? materia?y palne o ró?nym stanie skupienia, a wi?c cia?a sta?e, ciecze i gazy. Przebieg ich spalania jest zró?nicowany. W zale?no?ci od rodzaju pal?cego si? meteria?u i sposobu jego spalania, po?ary dzieli si? na pi?? grup:

Grupa A - po?ary cia? sta?ych pochodzenia organicznego
Grupa B - po?ary cieczy palnych i substancji sta?ych topi?cych si? wskutek ciep?a
Grupa C - po?ary gazów
Grupa D - po?ary metali
Grupa E - po?ary z wszystkich grup wyst?puj?ce w obr?bie urz?dze? pod napi?ciem
Grupa F - po?ary t?uszczów

Grupa A

Sta?e materia?y palne (np. drewno, papier, w?giel, tkaniny, s?oma, siano) mog? pod wp?ywem ciep?a ulega? rozk?adowi i wydziela? przy tym gazy palne i pary. Ich obecno?? powoduje, ?e materia?y te pal? si? p?omieniem. Je?li materia?y nie maj? tych w?a?ciwo?ci, to spalaj? si? przez ?arzenie.

Na szybko?? palenia si? cia? sta?ych wp?ywaj?:
- stopie? ich rozdrobnienia (stykanie si? wi?kszej powierzchni z tlenem)
- wydzielanie gazów i par
- wi?ksze chemiczne pokrewie?stwo z tlenem

Rozdrobione materia?y palne mog? by? szybko przemieszczane wskutek dzia?ania pr?dów po?arowych i powietrza, powoduj?cych rozprzestrzenianie si? po?aru. Natomiast py? materia?ów sta?ych unosz?cy si? w powietrzu ma szybko?? palenia si? mieszaniny gazowej i mo?e spowodowa? wybuch.

Grupa B

Ciecze palne i substancje topi?ce si? pod wp?ywem wysokiej temperatury (np. benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol, aceton, eter, oleje, lakiery, t?uszcze, parafina, stearyna, pak, naftalen, smo?a) ulegaj? zapaleniu, gdy pod wp?ywem ogrzania ich do temperatury palenia utworzy si? nad zewn?trzn? warstw? mieszanina par z powietrzem. Dalszy proces palenia przebiega ju? samorzutnie, poniewa? górna warstwa cieczy, pal?c si?, nagrzewa warstwy g??bsze i powoduje ich parowanie. Po?ar cieczy palnych w wyniku parowania i ??czenia si? z powietrzem mo?e spowodowa? powstanie mieszanki wybuchowej. Niebezpieczne jest tutaj zarówno wyciekanie pal?cego si? p?ynu, jak i p?ynu jeszcze niepal?cego si?. W ka?dej chwili bowiem ogie? mo?e go zapali?, powoduj?c rozprzestrzenianie si? po?aru.

Grupa C

Spalanie gazów (np. metanu, acetylenu, propanu, wodoru, gazu miejskiego) odbywa si? w warstwie stykania si? strumienia gazu z powietrzem. Mieszanina gazu palnego z powietrzem lub w odpowiedniej proporcji, z innymi gazami, ulega ?atwemu zapaleniu od najmniejszego ?ród?a ciep?a, nawet od iskry lub ?aru papierosa. Gazy palne stanowi? bardzo du?e niebezpiecze?stwo szczególnie wtedy, gdy wymieszaj? si? z powietrzem i zostan? podpalone w pomieszczeniu zamkni?tym. Wybuch mieszaniny gazowo-powietrznej mo?e dokona? powa?nych zniszcze? w budynku, a nawet jego okolicach.

Grupa D

Metale (np. sód, potas, fosfor, glin i ich stopy), w zale?no?ci od sk?adu chemicznego, podczas palenia zu?ywaj? tlen z powietrza albo (jako mieszaniny maj?ce w swym sk?adzie utleniacze) spalaj? si? bez dost?pu powietrza (np. termit, elektron). Metale te oraz mieszanki ciek?e, przewa?nie pochodne ropy naftowej (np. napalm, piro?el), s? trudne do ugaszenia. Z tego powodu armie stosuj? je jako ?rodki zapalaj?ce, wywo?uj?ce po?ary punktowe lub przestrzenne.

Grupa F

Po?ary t?uszczów i olejów w urz?dzeniach kulinarnych.