Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości 

?rodki ga?nicze

 

?RODKI GA?NICZE:

Woda
Piasek
Piana ga?nicza
Dwutlenek w?gla (CO2)
Proszki ga?nicze

Wa?ne!
Zastosowanie skutecznego ?rodka ga?niczego do ugaszenia po?aru jest uzale?nione od rodzaju pal?cego si? materia?u i sposobu jego spalania. Nieodpowiedni ?rodek ga?niczy, zamiast ugasi? ogie?, mo?e go podsyci? i rozprzestrzeni?.

- WODA

Woda pobiera z pal?cego si? cia?a bardzo du?e ilo?ci ciep?a, przez co jego temperatura obni?a si?, co uniemo?liwia dalsze palenie si?. W zetkni?ciu z ogniem woda zamienia si? w par? wodn?, która wypiera z ogniska po?aru tlen. Stosowana pod ci?nieniem dos?ownie "zmiata" p?omienie. Do gaszenia materia?ów o szczególnie du?ej powierzchni, np. siana, s?omy, py?u drzewnego lub w?glowego, stosuje si? wodne roztwory ?rodków zawil?aj?cych, maj?cych wi?ksze zdolno?ci penetracyjne.

Wolno stosowa? j? do gaszenia:
- cia? sta?ych, takich jak, np. siano, s?oma, drewno, w?giel

Nie wolno stosowa? jej do gaszenia:
- instalacji elektrycznych pod napi?ciem, poniewa? woda jest dobrym przewodnikiem pr?du, który mo?e porazi? (nawet ?miertelnie!)
- cia? pal?cych si? w wysokiej temperaturze przez ?arzenie, poniewa? mo?e to spowodowa? rozrzut ogniska po?aru, a nawet wytworzenie mieszaniny wybuchowej, tzw. gazu piorunuj?cego
- nagrzanych maszyn i ?elaznych konstrukcji ze wzgl?du na mo?liwo?? ich deformacji, co grozi zawaleniem stropów
- p?ynów ?atwo palnych l?ejszych od wody, poniewa? wówczas woda opada na dno zbiornika, wskutek czego nast?puje przelewanie si? lub rozpryskiwanie pal?cej si? substancji
- sodu, potasu, karbidu i innych cia? sta?ych, które w zetkni?ciu si? z wod? wydzielaj? du?e ilo?ci gazów palnych, oraz wapna palonego, ze wzgl?du na zwi?kszanie si? jego temperatury, powoduj?ce rozszerzanie si? po?aru

- PIASEK

Jest ?atwo dost?pnym ?rodkiem ga?niczym. Skutecznie odcina dop?yw powietrza do ogniska po?aru, zapobiega rozpryskom, zmniejsza promieniowanie ciep?a.

Wolno stosowa? go do gaszenia:
- niewielkich zarzewi ognia
- pocisków i bomb zapalaj?cych

Nie wolno stosowa? go do gaszenia:
- zbiorników z p?ynami ?atwo palnymi
- maszyn i aparatów precyzyjnych

- PIANA GA?NICZA

Wytwarza si? j? dwoma sposobami: przez mechaniczne zmieszanie wody ze ?rodkiem pianotwórczym i powietrzem lub te? poprzez reakcj? chemiczn? wywo?an? zmieszaniem wodnych roztworów ?rodków zasadowych z kwasami. Dzia?anie piany ga?niczej polega na izolowaniu pal?cego si? materia?u od powietrza i och?adzaniu go przez zawart? w niej wod?.

Wolno stosowa? j? do gaszenia:
- cieczy palnych, takich jak, np. benzyna czy te? ropa naftowa

Nie wolno stosowa? jej do gaszenia:
- sodu
- potasu
- metali lekkich

- DWUTLENEK W?GLA (CO2)

Ozi?bia pal?ce si? cia?a i izoluje je od powietrza. Nie zwil?a gaszonych materia?ów.

Wolno stosowa? go do gaszenia:
- gazów
- cieczy palnych, takich jak, np. farby, lakiery i rozpuszczalniki
- instalacji elektrycznych pod napi?ciem

Nie wolno stosowa? go do gaszenia:
- folii nitrocelulozowych
- materia?ów wybuchowych
- pyrokselinowych mas plastycznych
- sodu
- potasu
- wapnia
- magnezu
- cyrkonu
- tytanu

- PROSZKI GA?NICZE

Proszki ga?nicze to drobno zmielone niepalne sole nieorganiczne.

Wolno stosowa? je do gaszenia:
- rozlanych cieczy palnych
- urz?dze? i maszyn elektrycznych pod napi?ciem
- silników spalinowych
- pojazdów mechanicznych

Je?eli w sk?adzie proszków ga?niczych znajduj? si? kwa?nie w?glany sodowe lub potasowe, nie wolno stosowa? ich do gaszenia:
- pal?cych si? metali, takich jak, np. lit, sód, potas, rubid, cez, magnez, wap?, bar, stront, glin

Urz?dze? ga?niczych z kwa?nym w?glanem nie wolno zatem umieszcza? w pobli?u pomieszcze?, w których wymienione wy?ej metale s?, np. magazynowane.