Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 

Oznaczenia pojazdow

Pojazdy Bojowe Stra?y Po?arnej podzielone sa na samochody ga?nicze oraz specjalne.1. W zale?no?ci od masy rzeczywistej pojazdy dzieli sie na:
-lekkie- masa do 7,5 tony,
-?rednie- masa w przedziale 7,51 do 14 ton,
-cie?kie-masa powy?ej 14,01 tony.

2.Pojazdy specjalne:
-drabiny mechaniczne,
-podno?niki hydrauliczne,
-samochody ratownictwa technicznego 
-samochody ratownictwa specjalistycznego 
-samochody ratownictwa wodnego 
-samochody ratownictwa wysoko?ciowego
-samochody o?wietleniowe samochody do przewozu 
-sprz?tu ochrony dróg oddechowy 
-samochody w??owe 
-samochody do przewozu kontenerów specjalistycznych 
-samochody kwatermistrzowskie 
-d?wigi 
-samochody operacyjne 
-samochody rozpoznawczo-ratownicze

3.Pierwsza litera w skrócie oznacza rodzaj zada? samochodu
-G- ga?niczy
-S- specjalny

4.Druga litera oznacza mas? samochodu:
-L-lekki(masa ca?kowita do 7,5 ton)
-C-cie?ki(masa ca?kowita powy?ej 14 ton)
-Sredniego samochodu nie oznacza si?(masa ca?kowita od 7,5 tony do 14 ton)

5.Kolejne litery okre?laj? bli?sze dane identyfikuj?ce budow? i wyposa?enie samochodu (w przypadku samochodów ga?niczych): 
-B - zbiornik na wod? 
-A - autopompa (pompa nap?dzana silnikiem samochodu) 
-M - motopompa (pompa nap?dzana w?asnym silnikiem) 
-Pr - samochód ze zbiornikiem z proszkiem ga?niczym. 
-Sn - samochód ga?niczy z instalacj? ?niegow?. 
Przyk?ady:
GBA 2,5 / 16 - samochód ga?niczy ?redni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 500 l i autopomp? o wydajno?ci 1 600 l/min
GBAM 2 / 8+8 - samochód ga?niczy ?redni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 000 l, autopomp? o wydajno?ci 800 l/min i motopomp? o wydajno?ci 800 l/min


6.Samochody specjalne maj? oznaczenia okre?laj?ce ich przeznaczenie: 
-SD - drabina (cyfra okre?la d?ugo?? w metrach)
-SH - podno?nik hydrauliczny (cyfra okre?la maksymaln? wysoko?? w metrach) 
-SRd - ratownictwo drogowe 
-SRt - ratownictwo techniczne
-SRchem - ratownictwo chemiczne
 -SRekol - ratownictwo ekologiczne 
-SRw - ratownictwo wodne 
-SRwys - ratownictwo wysoko?ciowe 
-SDz - d?wig (cyfra okre?la ud?wig w tonach) 
-SOp - operacyjny 
-SDi? - dowodzenia i ??czno?ci 
-SW - w??owy (liczba okre?la ??czn? d?ugo?? odcinków w metrach) 
-San lub Med - sanitarny lub medyczny (ambulans)
-SP-Gaz - przeciwgazo-dymowy - do przewozu sprzetu 
ochrony dróg oddechowych 
-Skw - kwatermistrzowski 
-SKn - kontenerowy 
-SRp (SPosz) - samochód specjalistyczne grupy poszukiwawczo ratowniczej