Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

PIERCE DASH QUINT

PIERCE DASH QUINT


W stanach Zjednoczonych mianem „Quint” okre?la si? oficjalnie wielozadaniowe po?arnicze samochody, czyli samochody uniwersalne. Nazwa pochodzi od ?aci?skiego quinque (pi??), poniewa? pojazdy tego typu spe?niaj? pi?? funkcji. Wyposa?one s? w pomp? po?arnicz?, zbiornik na wod?, zestaw w??y t?ocznych, automatyczn? drabin? po?arnicz? oraz drabiny przeno?ne. Zwarta konstrukcja pojazdu montowana jest na podwoziu o mo?liwie jak najkrótszym rozstawie osi, co w praktyce zwi?ksza ich zwrotno?? i manewrowo??.BEZPIECZNA KONSTRUKCJA


Pojazd zbudowany zosta? na podwoziu Dash – w?asnej konstrukcji firmy Pierce. Jego jednostk? nap?dow? stanowi silnik wysokopr??ny turbodo?adowany Detroit Diesel z serii 60 o mocy 360 kW. Nap?d na tyln? o? przekazywany jest za po?rednictwem pi?ciobiegowej automatycznej skrzyni przek?adniowej Allison Transmision typ 740. Tylne zawieszenie sk?ada si? z poduszek pneumatycznych z uk?adem stabilizacji przechy?ów. Z kolei o? przednia to specjalna konstrukcja opracowana i opatentowana przez Oshkosh Truck Company, sk?adaj?ca si? z niezale?nego zawieszenia kó? wyposa?onych w tarcze hamulcowe o du?ej ?rednicy. Takie rozwi?zanie umo?liwia osi?gni?cie znacznie krótszej drogi hamowania, pewniejszego zachowania pojazdu podczas szybkiego manewrowania na nierównej nawierzchni, oraz mniejszego promienia skr?tu. Samochód posiada wykonan? z aluminium kabin? za?ogow?, która przystosowana jest do przewozu sze?ciu stra?aków w uk?adzie 1+1+4. Dla zwi?kszenia bezpiecze?stwa kierowcy i dowódcy przewidziano przednie i boczne poduszki powietrzne oraz unikatowy system obni?ania foteli w razie przechylenia si? samochodu w wyniku wypadku. Z kolei za?oga ma do swojej dyspozycji fotele, oparcia s? przystosowane do mocowania aparatów oddechowych. W celu zwi?kszenia bezpiecze?stwa równie? w cz??ci za?ogowej znajduj? si? boczne poduszki powietrzne. Podobnie jak kabina pojazd, tak i jego nadwozie po?arnicze wykonane zosta?o z aluminium.


WSZECHSTRONNE WYPOSA?ENIE

Zbiornik na wod?, o pojemno?ci 1900 l, oraz na ?rodek pianotwórczy, o pojemno?ci 150 l , wykonane zosta?y z polipropylenu. Umieszczona centralnie autopompa firmy Waterous nap?dzana jest za po?rednictwem przystawi odbioru mocy i ma wydajno?? 5600l/min. Druga przystawka wprawia w ruch pomp? hydrauliczn? uk?adu drabiny. Tablica obs?ugi autopompy znajduje si? po lewej stronie za kabin?, natomiast po przeciwnej stronie umieszczono dodatkowe nasady t?oczne i nasad? ssawn?. Automatyczna drabina ratownicza sterowana jest komputerowo, posiada nap?d hydrauliczny i sk?ada si? z trzech prz?se?. To bardzo rzadko spotykana konstrukcja, wykonana z wysokiej wytrzyma?o?ci stopów aluminium. Zastosowanie takiego rozwi?zania pozwala na obni?enie masy drabiny z zachowaniem jej odporno?ci na obci??enia. Praca z ni? mo?liwa jest do pr?dko?ci wiatru osi?gaj?cej 55km/h. Wysoko?? ratownicza drabiny wynosi 23 , natomiast maksymalny jej zasi?g w poziomie to 20,5 m.
Wzd?u? prz?se? zamontowano wysuwany teleskopowo pion wodny o wydajno?ci 3800l/min. Pion ten zosta? wykonany z rur stalowych. Za jego po?rednictwem woda jest doprowadzana do zamontowanego na szczycie drabiny, zdalnie sterowanego dzia?ka ga?niczego. Maksymalne obci??enie drabiny wynosi 340 kg lub 225 kg przy podawaniu wody przez dzia?ko wodno- pianowe. W nadwoziu po?arniczym znajduj? si? 9 skrytek sprz?towych(po 4 z obu stron i jedna z ty?u). Pojazd przy z?o?onym sprz?cie ratowniczym 10.7 m d?ugo?ci, 2,5 m szeroko?ci i 3,5 wysoko?ci, natomiast dopuszczalna masa ca?kowita wynosi 21,8 ton.
?ród?o: Kolekcja wozów stra?ackich
Media Amer.Com..:: CENA NOWEGO WOZU PLASUJE SI? W GRANICACH 500 TYS. $ ::..Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us