Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 

Historia

Pocz?tki ochrony przeciwpo?arowej w Tylawie zacz??y si? w 1946 r. Za?o?ycielami byli: Bal Stanislaw, Kowalski Jan, Holuta Bazyli, Bauer Jan, Sporek Aleksander, Pyrtko S?awomir. Pierwszym Prezesem zosta? Bal Stanis?aw a pierwszym naczelnikiem Kowalski Jan. W roku 1948 jednostka otrzyma?a konny wóz stra?acki wraz z w??ami. W roku 1951 jednostka otrzyma?a pierwsz? pomp? M-200 a w 1954 r. pomp? M-800. W lutym 1952 r. kurs motorniczego uko?czy? jako pierwszy Jan Holuta w Wojewódzkiej Szkole Po?arnictwa w Ro?wienicy. W 1950 r. wybudowano remiz?, w której znajdowa? sie wóz konny i podstawowy sprz?t ga?niczy.

Przez nast?pne kilkana?cie lat jednostka pr??nie rozwija?a si?, pozyskiwa?a nowy sprz?t oraz nowych cz?onków.

W latach 1980-1984 Prezesem by? Lega Stefan a Naczelnikiem Moriak Miko?aj.

W latach 1984-2001 Prezesem by? Szwarc W?adys?aw a Naczelnikiem Pilip W?adys?aw.

W roku 1985 nowo wybrany zarz?d poczyni? starania w wyremontowaniu remizy i zrobieniu wylewki, pozyskano równie? now? motopomp? PO5. W dniu 21.11.1985 r. otrzymano zgod? od Rejonu Dróg w Kro?nie na zrobienie zjazdu do remizy. W tym te? roku zamontowano pierwsz? syren? elektryczn?.

W roku 1988 nasza jednostka ostrzyma?a pierwszy samochód po?arniczy GBAM 2/8+8 Star 25 - rok prod.1975, który s?u?y? jednostce do roku 1998.

W 1999 r. jednostka otrzyma?a lekki samochód marki ?uk GLM8, który s?u?y? do 2006 r.

Dnia 30.05.2001r. zosta?a podpisana umowa z Zarz?dem Kó?ka Rolniczego w Tylawie o wynajem pomieszcze? dla celów statutowych OSP. Pomieszczenia zosta?y we w?asnym zakresie wyremontowane, zrobione dwa boksy gara?owe i ?wietlica.

24.07.2005 r. jednostka zorganizowa?a Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze które odby?y si? na stadionie w m.Mszana. Jednostka wypad?a bardzo dobrze zajmuj?c I miejsce MDP oraz II miejsce seniorzy.

W maju 2006 r. OSP w Tylawie pozyska?o samochód STAR 244 GBM 2,5 oraz pomp?  p?ywaj?c? NIAGARA.  

W kolejnych latach Prezes OSP Stanis?aw Bauer czyni? starania w pozyskiwaniu sponsorów na zakup sprz?tu, który jest niezb?dny przy niesieniu pomocy potrzebuj?cym i ratowania ?ycia. Starania przynios?y du?y efekt w nast?pnym okresie czasu i tak pozyskano : w 2007 roku Pi?? spalinow? STIHL oraz Drabin? w 2008 roku Agregat pr?dotwórczy 230V nast?pnie w 2009 roku Kompresor, 4 szt. latarek, 6 szt. kamizelek odblaskowych, 6 szt. pacho?ków drogowych do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, Tarczki STOP do kierowania ruchem, p?aszcze przeciwdeszczowe oraz buty gumowe. W 2009 roku po kilku letnich staraniach nieodp?atnie  zosta? przekazany ze Stra?y Granicznej samochód osobowo-terenowy Land Rover 110 4x4, 5szt. motocykli HONDA XL 125 SL, Skuter ?nie?ny SCANDIC II a rok pó?niej Quad Honda TRX 4x4 oraz 8 szt. radiostacji Motorola MT 2100, sprz?t ten g?ównie b?dzie s?u?y? podczas akcji poszukiwawczych i niesienia pomocy potrzebuj?cym. W roku 2010 pozyskano Agregat pr?dotwórczy 230V/380v,Maszt o?wietleniowy,  Pomp? Szlamow? WT 30X. W tym te? roku Zarz?d OSP Uchwa?? nr 1/2010 powo?a? Jednostk? Operacyjno-Techniczn?( JOT 4) oraz przyj?? Regulamin JOT OSP w Tylawie uchwa?? nr 2/2010. W czerwcu 2010 roku jednostka uczestniczy?a w usuwaniu skutków powodzi w gminie Gorzyce ko?o Sandonierza oraz w Gminie Dukla i Gminie Ja?liska. W latach 2010-2011 dosz?o do kilku powa?nych po?arów - po?ar warsztatu mechanicznego w Tylawie, po?ar budynku mieszkalnego w Tylawie i Posadzie Ja?liskiej, po?r budynku gospodarczego w Trzcianie, dwa po?ary samochodów ci??arowych TIR.

2 maja 2010 roku zosta?a zorganizowana uroczysto?? po?wi?conia pojazdów Land Rover 110 i 5 motocykli Honda oraz odby? si? I Turniej o Puchar Prezesa.

W roku 2011 M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza trzeci raz z rz?du bra?a udzia? w Powiatowych Zawodach Sportowo-Po?arniczych gdzie zaj??a I miejsce i startowa?a 24.06.2012 roku w Zawodach Wojewódzkich.

W 2011 roku pozyskano ze Stra?y Granicznej radiostacj? samochodow? Motorola MC 2100 i mkrofonog?o?niki do MT 2100 oraz radiostacj? samochodow? GM 360 od Zarz?du Gminnego. W 2012 roku jednostka pozyska?a motopomp? TOHATSU16/8, która zosta?a zamontowana na samochodzie Star 244 oraz pi?? spalinow? STIHL na Land Rover.

3 czerwca 2012 roku odby?y si? obchody 65 rocznicy powstania oraz Nadania i Po?wi?cenia Sztandaru. Jednostka zosta?a odznaczona Br?zowym Medalem Za Zas?ugi Dla Po?arnictwa.