Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości 

Bezpiecze?stwo w domu

 

Porady zwiazane z bezpiecze?stwem w gospodarstwach domowych.

1. W zakresie eksploatacji urz?dze? elektrycznych:

 • nie stosuj bezpieczników o wi?kszej mocy ni? dopuszczalna, nie naprawiaj ich,
 • u?ywaj tylko tyle odbiorników pr?du elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obci??enie instalacji powoduje przegrzewanie si? kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozga???nych; jednoczesne w??czenie opiekacza, ?elazka i czajnika powoduje du?e obci??enie eksploatowanej instalacji,
 • nie u?ywaj urz?dze? uszkodzonych,
 • zlecaj przegl?dy techniczne urz?dze? elektrycznych i gazowych wy??cznie osobom uprawnionym do ich wykonywania,
 • nie ustawiaj sprz?tu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych rega?ach, na pó?kach ob?o?onych ksi??kami i innymi materia?ami palnymi - przez powolne i d?ugotrwa?e nagrzewanie zakurzonych przedmiotów mo?e doj?? do ich zapalenia,
 • nie wykonuj prowizorycznych pod??cze? do instalacji elektrycznej,
 • u?ywaj tylko urz?dze? elektrycznych posiadaj?cych krajowe atesty i dopuszczenia,
 • nie ustawiaj elektrycznych urz?dze? grzewczych w pobli?u materia?ów palnych (mebli, firanek, itp.) - zachowaj odleg?o?? minimum 50 cm.

altalt
altalt


 

2. W zakresie eksploatacji urz?dze? gazowych:

 • W mieszkaniu przechowuj nie wi?cej ni? 2 nie pod??czone do urz?dze? gazowych butle gazowe, o ?adunku nie przekraczaj?cym 11 kg ka?da,
 • nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poni?ej poziomu terenu (np. w piwnicach), poniewa? gaz propan-butan jest ci??szy od powietrza, mo?e zalega? w pomieszczeniu gro??c wybuchem,
 • nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urz?dzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczaj?cej ilo?ci powietrza, nast?pi niezupe?ne spalanie gazu, którego produktem mo?e by? truj?cy, niewyczuwalny tlenek w?gla (CO),
 • zlecaj okresowe czyszczenie kana?ów kominowych i wentylacyjnych – niedro?ne mog? by? przyczyn? ?miertelnych zatru? tlenkiem w?gla, szczególnie podczas k?pieli w ?azienkach wyposa?onych w gazowe ogrzewacze wody,
 • nie ogrzewaj pomieszcze? kuchni? gazow? - takie praktyki mog? si? sko?czy? powa?nym zatruciem organizmu,
 • u?ywaj kuchni gazowej z wy??cznikiem przeciwwyp?ywowym,
 • u?ywaj urz?dze? gazowych posiadaj?cych krajowe atesty i dopuszczenia.

Ka?dego roku z powodu zatrucia tlenkiem w?gla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkaset osób. Bardzo cz?sto nie ma to zwi?zku z powstaniem po?aru, a wynika jedynie z niew?a?ciwej eksploatacji budynku i znajduj?cych si? w nim urz?dze? grzewczych.

Przypadki zatrucia czadem nasilaj? si? w okresie sezonu grzewczego !!!

3. Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek po?aru:
 
1)  nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przej?ciach mi?dzy nimi oraz wyj?ciach na dach - krata utrudni ewakuacj? podczas po?aru oraz wyd?u?y czas oczekiwania na pomoc stra?aków; je?eli musisz, zak?adaj kraty, które mo?na otworzy? od wewn?trz. Klucz przechowuj w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pami?taj, ?e podczas po?aru mo?e to by? jedyna droga ewakuacji,
2nie zastawiaj sprz?tami korytarzy i doj?? do mieszka? – mo?e to utrudni? ewakuacj? oraz doj?cie ratowników.
 
4.  W zakresie pos?ugiwania si? ogniem otwartym:
 • dopilnuj, by dzieci nie bawi?y si? ogniem, materia?ami pirotechnicznymi czy urz?dzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj ma?oletnich dzieci bez opieki,
 • nie pal ?mieci w ?mietnikach i nie dopu?? do zaprószenia ognia w zsypie,
 • nie pal papierosów w ?ó?ku - ludzie gin? nie tylko w po?arach obejmuj?cych ca?e mieszkanie; zdarza si?, ?e zaprószenie ognia niedopa?kiem papierosa po za?ni?ciu, prowadzi do ?miertelnego zatrucia,
 • nie zapalaj ?wiec w pobli?u materia?ów ?atwo zapalnych,
 • nie pozostawiaj w??czonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka mo?e doprowadzi? do zw?glenia pozosta?o?ci, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla ?pi?cych osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania mo?e równie? doprowadzi? do ulatniania si? gazu i jego wybuchu,
 • przestrzegaj zakazu u?ywania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach,
 • przestrzegaj instrukcji obs?ugi wyrobów pirotechnicznych,
 • przestrzegaj wymaga? prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotechnicznych,
 • wyposa? mieszkanie w ga?nic? proszkow?, minimum 2-kilogramow?; tak? ga?nic? b?dziesz móg? bezpiecznie gasi? pal?ce si? urz?dzenia elektryczne pod napi?ciem,
 • wyposa? mieszkanie w autonomiczn? czujk? po?arow?, alarmuj?c? o powstaniu dymu (podczas ka?dego po?aru wydzielaj? si? du?e ilo?ci dymu).

5.  Gdy opuszczasz mieszkanie:

 • dopilnuj, by dzieci nie bawi?y si? ogniem, materia?ami pirotechnicznymi czy urz?dzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj ma?oletnich dzieci bez opieki,
 • nie pal ?mieci w ?mietnikach i nie dopu?? do zaprószenia ognia w zsypie,
 • nie pal papierosów w ?ó?ku - ludzie gin? nie tylko w po?arach obejmuj?cych ca?e mieszkanie; zdarza si?, ?e zaprószenie ognia niedopa?kiem papierosa po za?ni?ciu, prowadzi do ?miertelnego zatrucia,
 • nie zapalaj ?wiec w pobli?u materia?ów ?atwo zapalnych,
 • nie pozostawiaj w??czonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka mo?e doprowadzi? do zw?glenia pozosta?o?ci, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla ?pi?cych osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania mo?e równie? doprowadzi? do ulatniania si? gazu i jego wybuchu,
 • przestrzegaj zakazu u?ywania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach,
 • przestrzegaj instrukcji obs?ugi wyrobów pirotechnicznych,
 • przestrzegaj wymaga? prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotechnicznych,
 • wyposa? mieszkanie w ga?nic? proszkow?, minimum 2-kilogramow?; tak? ga?nic? b?dziesz móg? bezpiecznie gasi? pal?ce si? urz?dzenia elektryczne pod napi?ciem,
 • wyposa? mieszkanie w autonomiczn? czujk? po?arow?, alarmuj?c? o powstaniu dymu (podczas ka?dego po?aru wydzielaj? si? du?e ilo?ci dymu).
                              
  • sprawd? czy zosta?y wy??czone wszystkie odbiorniki pr?du i gazu,
  • przed opuszczeniem domu na d?u?szy czas od??cz zasilanie pr?dem elektrycznym oraz zakr?? zawory wody i gazu,
  • u s?siadów pozostaw informacj?, gdzie b?dziesz przebywa?.
    

6.  Gdy poczujesz gaz:

>> zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administracj?,

>> powiadom s?siadów,

>> nie w??czaj ?wiat?a ani ?adnych urz?dze? elektrycznych,

>> nie zapalaj zapa?ek czy zapalniczek,

>> zamknij zawór gazu w mieszkaniu,

>> otwórz szeroko okno,

>> wyjd? na zewn?trz budynku.