Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 

Aktualno?ci

Wypadek w Tylawie

W dniu 22 wrze?nia 2017 roku o godzinie 17.21 zostali?my zadysponowani drugi raz w tym dniu przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Kro?nie, lecz tym razem do wypadku samochodowego na drodze nr 19 w miejscowo?ci Tylawa. Po przybyciu na miejsce okaza?o si?, ?e dosz?o do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu poszkodowana zosta?a jedna osoba, która zosta?a przetransportowana do szpitala.
Jednostki bior?ce udzia? w akcji:
- JRG KROSNO
- OSP Tylawa Star i Land Rover
- Policja
- Pogotowie
Szczegó?y akcji: Krosno112(kliknij)

Poszukiwania zaginionej osoby w m. Trzciana i Tylawa

W dniu 22.09.2017 r. o godz. 11:13 zostali?my zadysponowani do poszukiwa? zaginionej osoby w rejonie miejscowo?ci Trzciana, Tylawa . Stra?acy mieli do przeszukania teren przylegaj?cy bezpo?rednio do rzeki Jasio?ka. Po przyje?dzie na miejsce i kontakcie telefonicznym z osob? poszukiwan? i dok?adnym opisaniu przez ni? miejsca gdzie si? znajduje uda?o si? szybko dotrze? stra?akom z OSP Tylawa do m??czyzny który straci? orientacje w lesie. Zaginiony nie wymaga? pomocy medycznej, ca?y i zdrowy zosta? odwieziony do swojego samochodu. Jednostki bior?ce udzia? w akcji:
- OSP Tylawa
- OSP KSRG Dukla
- Policja

Poszukiwania zaginionej osoby w m. Zawadka Rymanowska

W dniu 16.09.2017 r. o godz. 17:21 zostali?my zadysponowani do poszukiwa? zaginionej osoby w miejscowo?ci Zawadka Rymanowska. Po przyje?dzie na miejsce, podzieleni na patrole piesze przyst?pili?my do przeszukiwania lasu. Dzia?ania prowadzone by?y w bardzo trudnym, b?otnistym terenie. Ok. godz. 20 zaginiony zosta? odnaleziony ca?y i zdrowy.
Jednostki bior?ce udzia? w akcji:
- OSP Tylawa
- OSP KSRG Dukla
- Osp KSRG Równe
- OSP Barwinek
- Osp Iwla
- GOPR Bieszczady
- Policja
Foto: OSP Dukla, OSP Równe

Powalone drzewo na DK19 w Tylawie

W dniu 11 wrze?nia 2017 roku o godzinie 11:05 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Kro?nie do powalonego drzewa na 281 km DK 19 w Tylawie. Do zdarzenia wyjecha? samochód Star 244.

Wypadek w Tylawie

W dniu 22 sierpnia 2017 roku o godzinie 22.34 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Kro?nie do wypadku samochodowego w miejscowo?ci Tylawa. Po przybyciu na miejsce okaza?o si? ?e samochód osobowy uderzy? w przepust mostka. W wypadku ucierpia?a matka z dzieckiem która zosta?a przetransportowana do szpitala. W dzia?aniach bra?y udzia?: JRG Krosno 2 zast?py, OSP Tylawa, Pogotowie 2 karetki, Policja.

Poczytaj wi?cej na Krosno112(kliknij)

I Mi?dzynarodowy Nocny Turniej Pi?ki No?nej

W dniu 19 sierpnia 2017 roku w Tylawie na Boisku Orlik odby? si? I Turniej Nocnej Pi?ki No?nej pomi?dzy zaprzyja?nionymi dru?ynami stra?ackimi z Polski i S?owacji. Pomimo burzy i obfitych opadów deszczu dru?yny wysz?y na boisko. W pierwszym spotkaniu lepsz? dru?yn? okaza?a OSP Tylawa która pokona?a DHZ Vyšný Mirošov ze S?owacji 7:2. Dzi?kujemy wszystkim za mi?? zabaw?.

Do?ynki Gminne w Tylawie

W dniu 15 sierpnia 2017 brali?my udzia? w zabezpieczeniu Do?ynek Gminnych które odby?y si? w Tylawie. Druhowie naszej jednostki zabezpieczali mi?dzy innymi przemarsz delegacji Do?ynkowych z Ko?cio?a Parafialnego na plac Domu Ludowego.

Wi?cej na: Dukla.pl(kliknij), TerazKrosno(kliknij)