Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 

Aktualno?ci

?wiczenia Nowa Wie? 2017.

W dniu 17 czerwca 2017 roku w miejscowo?ci Nowa Wie? odby?y si? ?wiczenia jednostek z terenu gminy Dukla. Zadaniem ?wicze? by?o podanie wody do najdalej i najwy?ej po?o?onych budynków w tej miejscowo?ci. Z naszej jednostki wyjecha? samochód Star i Land Rover. W manewrach wzi??o udzia? ponad 70 stra?aków wraz ze swoimi pojazdami:
- OSP Barwinek (GBA)
- OSP KSRG Dukla (GBA, GLBARt, SLbus, quad)
- OSP G?ojsce (GBA)
- OSP Iwla (GLM)
- OSP Jasionka (GCBM)
- OSP ??ki Dukielskie (GBA)
- OSP Mszana (GLM)
- OSP KSRG Równe (GBARt, GLM, SLRr, quad)
- OSP Tylawa (GBA, GLM)
- OSP Wietrzno (GBA)
- OSP Zyndranowa (GLM)
Wi?cej na: Krosno112(kliknij)

W dniu 28.05.2017r. odby?a si? II Diecezjalna Pielgrzymka Stra?aków do Sanktuarium Matki Bo?ej Salety?skiej w D?bowcu. Podczas tej uroczysto?ci Prezes naszej jednostki otrzyma? br?zow? odznak? "Zas?u?ony dla Ochrony Przeciwpo?arowej". Odznak? nada? Minister Spraw Wewn?trznych i Administracji.

MTB Dukla

W dniu 6 i 7 maja 2017 roku brali?my udzia? w zabezpieczeniu wy?cigu rowerowego w m. Dukla. Pierwszego dnia trasa przebiega?a przez: Iwl?, Chyrow?, Myscow?, Polany, Hute Pola?sk?, Baranie, Barwinek, Zyndranowa, Ostra, Stasiana, Piotru?, Zawadka Rymanowska, Lubatowa, Jasionka, Cergowa. Drugiego dnia przez Iwl?, Chyrow?, Myscow?, Polany, Olchowiec, Wilsznia, Smereczne, Mszana, Tylawa, Kamienio?om Lipowica, Dukla  Ci??ko by?o dla zawodników ze wzgl?du na rozmok?y teren po deszczu. W zabezpieczeniu bra?y udzia? jednostki: OSP Tylawa (Land Rover, 4 motocykle i Quad), OSP Iwla, OSP ??ki Dukielskie, OSP Wietrzno, OSP Równe (Quad, Tarpan Honker ), OSP Dukla (Quad, Fiat Dukato, Renault ).

MTB Wietrzno

W dniu 5 maja 2017 roku brali?my udzia? w zabezpieczeniu wy?cigu rowerowego w m. Wietrzno. Trasa by?a ci??ka dla zawodników ze wzgl?du na rozmok?y teren po deszczu. Jest to pierwszy dzie? wy?cigów rowerowych które odbywaj? si? na naszym terenie. Zosta?y jeszcze dwa dni zmaga?. W zabezpieczeniu bra?y udzia? jednostki: OSP Tylawa (Land Rover i 2 motocykle), OSP Iwla, OSP ??ki Dukielskie, OSP Wietrzno, OSP Równe (Quad, Tarpan Honker ), OSP Dukla (Quad, Fiat Dukato, Renault ).

Gospodarz zaatakowany przez byki

W dniu 28 kwietnia 2017 roku o godz.16.08 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do miejscowo?ci Barwinek gdzie stado byków zaatakowa?o gospodarza. Po przybyciu na miejsce okaza?o si? ?e osoba jest nieprzytomna i nie daje oznak ?ycia. Po ponad godzinnej reanimacji poszkodowanego nie uda?o si? przywróci? czynno?ci ?yciowych m??czyzny. W dzia?aniach bra?y udzia?: OSP Tylawa, OSP Barwinek, JRG Krosno, 2 karetki Pogotowia, Policja, Prokurator.

Po?ar TIRa w m. Nowa Wie?

W dniu 26.04.2017 r. o godz. 17:18 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Kro?nie do po?aru samochodu ci??arowego w miejscowo?ci Nowa Wie?. Na miejscu okaza?o si? ?e ca?y samochód obj?ty jest ogniem. Do dzia?a? wyjecha? samochód Star 244 Jednostki bior?ce udzia? w akcji: - 3 x JRG KROSNO - 2 x OSP KSRG Dukla - OSP KSRG Równe - OSP Tylawa - OSP Barwinek - OSP Jasionka - Policja - Stra? Graniczna.

Wi?cej na: Krosno112(kliknij)

?wi?ta Wielkanocne