Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 

Aktualno?ci

W dniu 21.10.2011r. w zwi?zku z zarz?dzeniem w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w warunkach sytuacji kryzysowej na terenie województwa zosta?a przeprowadzona próba systemów alarmowych.

Uruchomienie syren:

Godz. 17.00 – og?oszenie alarmu powietrznego

Godz. 17.30 – odwo?anie alarmu

Tabela sygna?ów alarmowych

W dniu 09.10.2011r. na terenie naszej jednostki zosta?y przeprowadzone wspólne ?wiczenia Jednostek OSP z Tylawy, Dukli, Iwli oraz Bieszczadzkiej Grupy GOPR.

G?ównym tematem wspólnego szkolenia by?o prowadzenie akcji poszukiwawczej z wykorzystaniem GPS oraz udzielanie Pierwszej Pomocy. Zaj?cia prowadzone by?y w rejonie by?ej miejscowo?ci Smereczne.

GALERIA

W dniu 02.10.2011r. nasza jednostka bra?a udzia? w zabezpieczeniu XII Biegu Górskiego na Gór? Cergow?.  W zabezpieczeniu bra?o udzia? dziesi?ciu naszych druhów, samochód Land Rover i 2 motocykle Honda.

GALERIA

I miejsce MDP Tylawa na Zawodach Powiatowych w Rymanowie

W dniu 25.09.2011r. o godz. 10.00 na boisku sportowym w Rymanowie odby?y si? Zawody Sportowo – Po?arnicze Powiatu Kro?nie?skiego. W zawodach wzi??o udzia? 11 dru?yn w grupie „A” seniorów, 4 dru?yny Kobiece, 5 dru?yn MDP dziewcz?t i 8 dru?yn MDP ch?opców. Nasz? jednostk? reprezentowa?a dru?yna MDP ch?opców, która zaj??a I miejsce.

Najm?odszym zawodnikiem zawodów zosta? Konrad Fija?kowski z MDP Tylawa.

GALERIA


FILMIK-SZTAFETA


FILMIK-ROZWINI?CIE BOJOWE

Klasyfikacja ko?cowa:

MDP ch?opców

Miejsce

Jednostka MDP

Ilo?? punktów

??cznie punktów

?wiczenie (rozwini?cie) bojowe 

Sztafeta 400 m

1.

Tylawa

929,2

96,7

1025,9

2.

Lubatowa

940,0

81,9

1021,9

3.

Sporne

 930,0

86,3

1016,3 

4.

Posada Dolna

 915,1

97,2

1012,3

5.

Bratkówka

 921,0

65,9

986,9

6.

Szczepa?cowa 

 883,5

 90,0

 973,5

7.

Wrocanka 

 879,8

 75,5

  955,3

8.

D?ugie 

 853,0

 92,5

  945,5

 

Wyniki w pozosta?ych kategoriach

 

Więcej…

Zabezpieczenie uroczysto?ci ods?oni?cia i po?wi?cenie pomnika w Barwinku

W dniu 11.09.2011r. nasza jednostka bra?a udzia? w zabezpieczeniu uroczysto?ci ods?oni?cia i po?wi?cenia Pomnika ku czci pami?ci ?o?nierzom WOP i SG, którzy pe?nili s?u?b? w Ochronie Granicy Pa?stwowej w latach 1918 – 2007. W zabezpieczeniu bra?o udzia? dziesi?ciu naszych druhów.

GALERIA

Kolizja w Tylawie

W dniu 25.08.2011r. ok. godz. 10.30 w m. Tylawa mia?a miejsce kolizja drogowa z udzia?em dwóch samochodów osobowych. Na szcz??cie w tym zdarzeniu nie by?o osób poszkodowanych. Zadaniem naszych stra?aków by?o zabezpieczenie miejsca zdarzania, kierowaniu ruchem oraz pozamiatanie drogi i chodnika.

GALERIA

Zawody na S?owacji

W dniu 20.08.2011r. nasza jednostka wspólnie z OSP Iwla uczestniczy?a w zawodach sportowo-po?arniczych na S?owacji w Vysnym Mirosovie. Rozgrywany by? tam XIX Turniej o SARISSKY POHAR. W zawodach bra?o udzia? 47 dru?yn w ró?nych kategoriach wiekowych. Czasy osi?gane przez dru?yny ze S?owacji w rozwini?ciu bojowym to ok. 15-16 sekund.

Zapraszamy do ogl?dni?cia galerii.

GALERIA