Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

Aktualno?ci

Zebranie sprawozdawcze za rok 2016

W dniu 14 stycznia 2017 roku o godzinie 17.00 odby?o si? w naszej jednostce zebrania sprawozdawcze za 2016 rok. Na zebranie przybyli: st. bryg. Krzysztof Korzec Komendant Miejski Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Kro?nie, Prezes Powiatowy ZOSP RP dh Jan Kilar, Prezes ZG w Dukli dh Andrzej Ukleja, Komendant ZG w Dukli dh Wiktor Madej, Ks. Proboszcz Marek Lewandowski. Radny Gminy Dukla Bohdan Gocz, Dyrektor ZSP w Tylawie Aleksander Kosior, Dyrektor Banku Spó?dzielczego w Dukli Marcin Rz?ca. Podczas zebrania nasz dh Micha? Hryne?ko zosta? odznaczony Odznak? Wzorowy Stra?ak. Zaprezentowano równie? nowo pozyskany sprz?t ratownictwa medycznego- Torba PSP R-1 wraz z desk? i szynami klamera. Dzi?kujemy serdecznie wszystkim za przybycie.

GALERIA

Oblodzone drzewa

W dniu 26 grudnia 2016 roku o godz. 19.45 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do usuni?cia pochylonych drzew w wyniku oblodzenia które zagra?a?y u?ytkownikom drogi przy drodze mi?dzynarodowej Tylawa – Trzciana. Do zdarzenia wyjecha? samochód Star 244.

Pochylone drzewo

W dniu 14 grudnia 2016 roku o godz. 15.27 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do usuni?cia pochylonego drzewa w naszej miejscowo?ci przy drodze mi?dzynarodowej Tylawa – Trzciana. Do zdarzenia wyjecha? samochód Land Rover.

ORLEN dla OSP Tylawa

W dniu 1 grudnia 2016 roku delegacja z naszej jednostki uda?a si? do Warszawy na Gal? Stra?y Po?arnej organizowan? przez ORLEN. Podczas Gali zosta?y wr?czone czeki na zakup sprz?tu i wyposa?enia dla poszczególnych jednostek z ca?ej Polski. W ?ród nich znalaz?a si? równie? jednostka OSP Tylawa która otrzyma?a kwot? 3000 z?. Pieni?dze zostan? wykorzystane na zakup sprz?tu medycznego : Torba PSP R1, deska, szyny klamera.

Wi?cej mo?na przeczyta? na portalu Krosno 112 : http://www.krosno112.pl/aktualnosci/z-zycia-sluzb/item/2737-orlen-po-raz-kolejny-wsparl-strazakow-z-naszego-powiatu

Kolizja w Tylawie

W dniu 15 listopada 2016 roku o godz. 14.42 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do kolizji w miejscowo?ci Tylawa. Po dojechaniu na miejsce zastali?my obydwa pojazdy poza jezdni? a jeden z nich le?a? na dachu. Nikt nie zosta? poszkodowany w zdarzeniu. W dzia?aniach bra?y udzia? jednostki: OSP Tylawa, OSP Dukla, JRG Krosno, Pogotowie, Policja, Pomoc Drogowa.

Zalana piwnica i zatkany przepust

W dniu 7 listopada 2016 roku o godz. 5.31 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do zalanej piwnicy w miejscowo?ci Tylawa i zatkanego przepustu. Do podwy?szonego stanu wód przyczyni?y si? ca?onocne obfite opady deszczu. Do zdarzenia wyjecha? samochód Star 244.

Powalone drzewo

W dniu 5 listopada 2016 roku o godz. 12.55 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do usuni?cia powalonego drzewa w naszej miejscowo?ci na drodze mi?dzynarodowej Tylawa – Barwinek. Do zdarzenia wyjecha? samochód Star 244 w pe?nej obsadzie.