Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 

Aktualno?ci

Po?ar sadzy w kominie

W dniu 23 pa?dziernika 2016 roku o godz. 13.44zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do po?aru sadzy w naszej miejscowo?ci. Do tego po?aru zosta?a zadysponowana równie? OSP Dukla która po dotarciu na miejsce zosta?a skierowana do wypadku samochodowego na drodze z Tylawy do Mszany. Z naszej jednostki wyjecha? samochód Star 244 z pe?n? obsad?. 

Jazda dla stra?aka

W sobot? 8 pa?dziernika 2016 roku nasza jednostka w??czy?a si? do akcji „Ratownicy dla Stra?aka”. Nasi druhowie samochodem Land Rover udali si? do Krosna na ul. Legionów gdzie odby?a si? akcja pomocy dla dh ?ukasza z OSP Kopytowa. Podczas akcji uzbierano ??cznie ponad 13,5 tys. Z?otych. Wi?cej informacji i zdj?cia na stronach:

http://krosno112.pl/aktualnosci/inne/item/2500-ratownicy-dla-strazaka-uzbierali-ponad-13-5-tys-zlotych

 https://www.youtube.com/watch?v=n07Q_NnfBh0

Podtopienia i zatkany przepust

W dniu 4 pa?dziernika 2016 roku o godz. 15.35zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do wypompowania wody z piwnicy w budynku mieszkalnym w naszej miejscowo?ci.

Tego samego dnia o godz. 19.30 równie? zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do udro?nienia przepustu wodnego przy drodze powiatowej prowadz?cej z Tylawy do Mszany. Do obydwu zdarze? wyjecha? samochód Star.

Wypadek TIRa

W dniu 3 pa?dziernika 2016 roku o godz. 9.09 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do wypadku samochodu ci??arowego w miejscowo?ci Tylawa. Po przybyciu na miejsce zastali?my samochód ci??arowy w rowie który naczep? blokuje ca?? drog? nr 19. Kierowca jad?c ze S?owacji w kierunku Dukli straci? panowanie nad pojazdem otar? si? o barierki z prawej strony a nast?pnie uderzy? w barierki z lewej strony wpadaj?c do rowu. Do dzia?a? wyjecha? samochód Star 244.

Czytaj tak?e na Krosno112 (kliknij)

Manewry TYLAWA 2016

W dniu 24 wrze?nia 2016 roku o godz.10.00 rozpocz??y si? w Tylawie ?wiczenia jednostek OSP z terenu Gminy Dukla. Rozpocz?cie odby?o si? zbiórk? wszystkich jednostek na placu przed nasz? remiz?. Po odprawie dowódców zast?py poszczególnych OSP czeka?y w gotowo?ci do dzia?a?. Za?o?eniem ?wicze? by?o jak w roku ubieg?ym przepompowywanie wody na du?? odleg?o?? w terenie górzystym za pomoc? sprz?tu jaki jednostki posiadaj?. W ?wiczeniach bra?y udzia? jednostki OSP: Tylawy, Równego, Dukli, Iwli, Mszany, Barwinka, ??k Dukielskich, Wietrzna, G?ojsc oraz Bieszczadzka grupa GOPR. Ca?ym ?wiczeniom przygl?da? si? oraz podsumowa? przedstawiciel PSP z Krosna oraz Zarz?d Gminny OSP RP w Dukli. Na zako?czenie wszyscy spotkali si? przy grillu na wspólnej kie?basce.

Wi?cej na Krosno112(kliknij)

Wi?cej zdj?? tutaj(kliknij)

GALERIA
 

Nieszcz??liwy Wypadek w m.Lipowica

W dniu 17 wrze?nia 2016 roku o godz. 14.03 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do wypadku w m. Lipowca gdzie podczas wykonywania prac le?nych ci?gnik przewróci? si? i przygniót? m??czyzn?. Zdarzenie mia?o miejsce ok. 2 km od zabudowa? w trudnodost?pnym terenie. Ze wzgl?du na trudny teren do zdarzenia wyjecha? samochód Land Rover. W dzia?aniach bra?y udzia?: OSP Dukla, OSP Tylawa, Policja, 2 karetki Pogotowia, GOPR, ?mig?owiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. M??czyzna w stanie ci??kim zosta? przetransportowany ?mig?owcem do szpitala w Rzeszowie.

Wi?cej o wypadku na stronach: Krosno112(kliknij)TerazKrosno(kliknij), Polskie s?u?by(kliknij)

Do?ynki Tylawa 2016

W dniu 15 sierpnia 2016 roku w naszej Parafii odby?y si? Do?ynki Parafialne. Po mszy ?w. ca?a uroczysto?? odby?a si? przy domu ludowym w Tylawie. Nasi druhowie wraz z pocztem sztandarowym brali udzia? tej uroczysto?ci oraz czuwali nad porz?dkiem podczas ?wi?towania przy domu ludowym.