Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

Aktualno?ci

II Piknik Rodzinny w Tylawie

W dniu 12 czerwca 2016 roku w Tylawie brali?my udzia? w zabezpieczeniu II Pikniku Rodzinnego, który odby? si? przy kompleksie Orlika.  

Zawody S?owacja 2016

W dniu 11 czerwca 2016 roku brali?my udzia? wspólnie z OSP Iwla w zawodach sportowo-po?arniczych na S?owacji w Vyšným Mirošovie. Jak co roku zostali?my mi?o przyj?ci i mogli?my zaprezentowa? jak startujemy w Polsce na takich zawodach.

GALERIA

Rozlany olej w Tylawie na drodze nr 19

W dniu 07.06.2016 roku o godz. 13.18 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do zneutralizowania plamy oleju na drodze nr 19 w naszej miejscowo?ci. Do zdarzenia wyjecha? samochód Star 244 i sze?ciu ratowników.

?wiczenia - Przej?cie Graniczne 31.05.2016r

W dniu 31 maja o godz.12.05 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do udania si? w rejon by?ego Przej?cia Granicznego w Barwinku gdzie odb?d? si? ?wiczenia s?u?b mundurowych na wypadek przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewn?trznej UE. Przywrócenie kontroli granicznej ma nast?pi? 4 lipca i trwa? do ko?ca miesi?ca. W ?wiczeniach bra?y udzia? jednostki: JRG Krosno, OSP Tylawa, Policja, Stra? Graniczna, S?u?ba Celna, Policja S?owacka, Urz?d Celny ze S?owacji oraz zaproszeni go?cie. By?a okazja dla go?ci i osób zaproszonych zapozna? si? ze sprz?tem jakim dysponuj? poszczególne s?u?by. Na zako?czenie by?a okazja na wspólne zdj?cie z Pani? Wojewod? Ew? Leniart.
Wi?cej na stronie krosno112

GALERIA

Zwisaj?ce drzewo w Tylawie na drodze nr 19

W dniu 05.05.2016 roku o godz. 13.43 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do usuni?cia drzewa na drodze nr 19 w rejonie skrzy?owania Tylawa-Koma?cza które stwarza?o du?e zagro?enie. Do zdarzenia wyjecha? samochód Star 244 i sze?ciu ratowników.

Dzie? Stra?aka 2016

W dniu 4 maja 2016 roku w Ko?ciele Parafialnym w Tylawie zosta?a odprawiona Msza ?wi?ta w intencji wszystkich Stra?aków. Nasi druhowie wspólnie z OSP Mszana uczestniczyli w tej Mszy ?wi?tej któr? odprawi? Proboszcz ks. Janusz Dudziak. Po zako?czeniu uroczysto?ci wszyscy spotkali si? wspólnie przy remizie na grillu.

X Zjazd Zarz?du Oddzia?u Gminnego Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych RP w Dukli

30 kwietnia 2016r. w Iwli odby? si? X Zjazd Zarz?du Oddzia?u Gminnego Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych RP w Dukli. Podczas Zjazdu zosta? wybrany nowy Zarz?d OG ZOSP RP W Dukli. Sk?ad nowego Zarz?du Oddzia?u Gminnego ZOSP RP w Dukli:

Prezes – dh Andrzej Ukleja
I Wiceprezes – dh Stanis?aw Bauer
II Wiceprezes – dh Jaros?aw Gniady
Komendant Gminny – dh Wiktor Madej
Sekretarz – Zenon Dudzik
Skarbnik – dh Karol Wójtowicz
Cz?onek Prezydium – Halina Cycak
Cz?onek Prezydium – dh Andrzej Kusz
Cz?onek Prezydium – dh Tadeusz Wierdak
Cz?onek zarz?du – dh Jakub Sporniak
Cz?onek zarz?du – dh Andrzej Uliasz
Cz?onek zarz?du – dh Damian Madej
Cz?onek zarz?du – dh Maciej Jankowski
Cz?onek zarz?du – dh Micha? Hryne?ko
Cz?onek zarz?du – dh Roman Kr??a?ek
Cz?onek zarz?du – dh Rafa? Jakubik
Cz?onek zarz?du – dh Dariusz Dyrcz
Cz?onek zarz?du – dh Tomasz Jaworski
Cz?onek zarz?du – dh Damian Ukleja
Cz?onek zarz?du – dh Marcin Orlof
Cz?onek zarz?du – dh Micha? Zaj?c
Cz?onek zarz?du – dh Jan Polak
Cz?onek zarz?du – dh Stefan Pilip
Cz?onek zarz?du – dh Boles?aw Mormol
Cz?onek zarz?du – Witold Puz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicz?cy – dh Kazimierz Fornal
Z-ca Przewodnicz?cego – dh Szymon Bieniek
Sekretarz – dh Justyna Wierdak
Przedstawiciele do Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP w Kro?nie:


Dh Andrzej Ukleja
Dh Wiktor Madej
Dh Stanis?aw Bauer
Dh Jaros?aw Gniady

Podczas Zjazdu by?a okazja do odznaczenia Medalami za Zas?ugi dla Po?arnictwa.

Z?otym Medalem za Zas?ugi dla Po?arnictwa zostali odznaczeni:

Dh Stanis?aw Bauer
Dh Roman Kr??a?ek
Dh Andrzej Kusz
Dh Bohdan Gocz
Halina Cycak

Srebrnym Medalem za Zas?ugi dla Po?arnictwa zostali odznaczeni:
Dh Karol Wójtowicz
Dh Szymon Bieniek
Dh Jan Polak


GALERIA