Menu G?wne

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 

Aktualno?ci

Plama oleju

W dniu 27 kwietnia o godzinie 11.50 wyjechali?my do zneutralizowania plamy oleju w naszej miejscowo?ci bezpo?rednio przed przej?ciem dla pieszych przy Zespole Szkó? gdzie dosz?o wcze?niej do kolizji.

MTB Wietrzno 2016

W dniu 23 kwietnia 2016 roku brali?my udzia? w zabezpieczeniu wy?cigu rowerowego we Wietrznie. Do zabezpieczenia wyjecha?y motocykle Honda 5 szt i Land Rover. Nad bezpiecze?stwem ca?ego wy?cigu czuwa?y jednostki: OSP Tylawa, OSP Iwla, OSP Wietrzno, OSP Równe, OSP ??ki Dukielskie.


GALERIA

?wi?ta Wielkanocne 2016

Tradycyjnie jak co roku w Ko?ciele Parafialnym w Tylawie stra?acy z OSP Tylawa, OSP Zyndranowa, OSP Mszana, OSP Barwinek pe?nili Wart? przy Bo?ym Grobie. W Niedziel? Wielkanocn? o godz. 6.00 wszyscy stra?acy uczestniczyli w Procesji Rezurekcyjnej i Mszy ?wi?tej któr? odprawi? Ksi?dz Proboszcz Janusz Dudziak. Po Mszy ?wi?tej Proboszcz zaprosi? wszystkich stra?aków na ?wi?cone jajko i z?o?y? ?yczenia ?wi?teczne oraz podzi?kowa? za s?u?b? przy Bo?ym Grobie.

GALERIA

Turniej halowej pi?ki no?nej w Iwli

W dniu 6 lutego w Iwli odby? si? Turniej Halowej Pi?ki No?nej dru?yn OSP z terenu gminy Dukla. Do udzia?u w turnieju zg?osi?o si? trzy dru?yny: OSP Tylawa, OSP Iwla, OSP G?ojsce. Klasyfikacja ko?cowa:

I miejsce - OSP G?ojsce

II miejsce – OSP Iwla

III miejsce – OSP Tylawa

?miertelny wypadek w Tylawie

W dniu 11.01.2016 roku o godz. 17.01 zostali?my zadysponowani przez Stanowisko Kierowania PSP w Kro?nie do wypadku gdzie dosz?o do potr?cenia osoby pieszej przez samochód ci??arowy. Niestety nie uda?o si? uratowa? osoby która zosta?a potr?cona i ponios?a ?mier? na miejscu. W dzia?aniach bra?y udzia? jednostki: JRG Krosno, OSP Tylawa (Star i Land Rover), OSP Dukla, Policja i Pogotowie.

Wi?cej o wypadku na stronach Krosno112(kliknij tutaj) i TerazKrosno(kliknij tutaj)

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016

W dniu 9 stycznia 2016 roku o godz. 17.00 odby?o si? w naszej jednostce zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W zebraniu wzi?li udzia?: Komendant Miejski PSP w Kro?nie st.bryg.mgr in?. Krzysztof Korzec. Prezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego ZOSP RP w Dukli dh Andrzej Ukleja, Przewodnicz?cy Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP dh Jaros?aw Gniady, Radny Gminy Dukla Bohdan Gocz, Ks. Proboszcz Janusz Dudziak, so?tys Tylawy Grzegorz Jadach, Dyrektor Zespo?u Szkó? w Tylawie Aleksander Kosior. Sprawozdanie z dzia?alno?ci przedstawi? - dh ?ukasz Bauer, finansowe - dh Jolanta Szwast, komisji rewizyjnej - dh ?ukasz Król. Zarz?d OSP za okres sprawozdawczy otrzyma? jednog?o?nie absolutorium. Podczas zebrania wybrano nowy zarz?d OSP i Komisj? Rewizyjn?. Wybrany Zarz?d ukonstytuowa? si? nast?puj?co:

Prezes - dh Stanis?aw Bauer

Viceprezes-Naczelnik - dh ?ukasz Bauer

I Viceprezes - dh Jaros?aw Zima

II Viceprezes - dh Tomasz Fija?kowski

Zast?pca Naczelnika - dh Micha? Hryne?ko

Skarbnik - dh Justyna Frankiewicz

Sekretarz - dh Micha? Bauer

Kronikarz - dh Justyna Frankiewicz

Gospodarz - dh Adam Bauer

 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowa?a si? nast?puj?co:

Przewodnicz?cy - dh Piotr Jurowski

Viceprzewodnicz?cy - dh Dariusz Michalak

Sekretarz - dh Tomasz Sysak

 

Podczas zebrania by?a okazja wr?czy? odznaczenia Wzorowego Stra?aka oraz za wys?ug? lat.

Odznak? Wzorowego Stra?aka zostali odznaczeni:

Król ?ukasz s.Stanis?awa

Bauer Micha? s. Jana

Sysak Tomasz s. Zygmunta

Szwast Jolanta c.Jerzega

Frankiewicz Justyna c.Bronis?awa

 

Odznak? za wys?ug? lat odznaczeni zostali:

5 lat

Bauer Micha?, Sysak Tomasz, Bukowczyk Mateusz

10 lat

B?k Mariusz

15 lat

Jurowski Piotr, Koczwara Marek

GALERIA

Usuni?cie drzewa

W dniu 23 grudnia 2015 roku o godz. 13.36 Dy?urny Stanowiska Kierowania w Kro?nie zadysponowa? nasz? jednostk? do usuni?cia drzewa które grozi?o przewróceniem si? na drog? mi?dzynarodow? nr 19 w miejscowo?ci Tylawa w rejonie góry Dziurdz. Zwisaj?ce drzewo zosta?o ?ci?te i usuni?te z drogi. Do zdarzenia wyjecha? samochód Star.